סל קניות 0.00 ₪

סל הקניות שלך ריק

תקנון

 מבוא
 • ברוכים הבאים לאתר הבית של מאלו ווילז ישראל בע"מ
 • אתר זה מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של ג'רנטיק ישראל, מותגיה ומוצריה.
 • תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין ג'רנטיק לקהל באמצעות אתר האינטרנט www.maluwilz-israel.co.il, להלן: ('האתר' ו/או 'החברה) לבין הגולשים באתר ו/או המשתמשים ו/או הרוכשים באתר עבור כל מטרה שהיא.
 • כניסתך לאתר תהווה הסכמה מלאה מצדך לכל התנאים וזאת ללא כל הסתייגות ו/או הגבלה אחרת מצדך.
 • יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה ו/או הפנייה באתר.
 • החברה יכולה לשנות את האתר, לעדכנו או לבטל את השימוש בו על פי שקל דעתה הבלעדי.
 • רכישה באמצעות אתר זה כפופה לתנאים המפורטים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה/בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי התקנון.

 •  כללי
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כל לקוחה אשר מלאו לה 18 שנים וברשותה כרטיס אשראי תקף, רשאית לבצע רכישה באתר. על לקוחות שגילם מתחת לגיל 18 שנה יש ליידע את הוריהם ולקבל את אישורם כדי לרכוש מוצרים באתר.

 •  קניין רוחני
 • כל זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות תוכן האתר, עיצוב האתר, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לג'רנטיק ישראל שותפינו או מעניקי הרשיון שלנו ומוגן על ידי החוקים בישראל לרבות דיני זכויות יוצרים ודיני סימני המסחר.
 • למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי והוגן בשירותים השונים המוצעים באתר, ולא לשימוש מסחרי והכל בכפוף לתנאי שימוש אלה.
 • חל אסור להשתמש בתוכן או בכל חלק מהאתר, לשחזרו, לשכפלו, להעתיקו, למכור, למכרו מחדש, לשנותו, ליצור יצירות נגזרות, למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל או לנצלו בכל דרך אחרת, במלואו או בחלקו, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של החברה.
 • אין לצטט חומר המופיע באתר לצרכים פרסומיים, שיווקיים או בעלי אופי מסחרי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ג'רנטיק ישראל, ועליך לציין את המקור לציטוט תוך מתן קישור ישיר למקום ממנו נלקח הציטוט.

 •  אחריות
 • ג'רנטיק ישראל עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. אולם, המידע באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר מופיע באתר , יש להודיע על כך לחברה על מנת שתוכל לתקנו, בהתאם לשיקול דעתה.
 • ג'רנטיק ישראל אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל ג'רנטיק ישראל ו/או מי מטעמה.
 • ג'רנטיק ישראל לא תישא באחריות ישירה ו/או עקיפה בכל מקרה בו הצעתך לא התקבלה ו/או כל בעיה טכנית המונעת ממך מלקבל את ההפניה ו/או המוצר.
 • בשום נסיבות לא תחול על ג'רנטיק ישראל אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן שימוש, אובדן נתונים או רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
 • ג'רנטיק ישראל ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 • השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ג'רנטיק ישראל ו/או מותגיה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 • "ג'רנטיק ישראל" ואו/ "האתר" לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מקישור ו/או הצגה של "מידע כוזב" ו/או מכל סיבה אחרת אשר נגרם ע"י המשתמש אשר מתחייב לפצות את ג'רנטיק ישראל בעקבות הנזקים שיגרמו לה
 • הינך מתחייבת כי בשימוש באתר לא תבוצע פעולה הסותרת את הוראות החוק הישראלי ו/או כל דין זר ובכלל זה, הפצת מידע כוזב ו/או מטעה, הפצת דואר זבל (spam) (כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 לשרתי האתר ו/או העלאת מידע בלתי חוקי לאתר לרבות, שימוש בתוכנות עוינות ו/או העלאת כל חומר אחר אשר מהווה ו/או עשוי להוות עבירה פלילית.
 • חל איסור מוחלט לכלול כל חומר אשר מהווה או עשוי להווה לשון הרע על כל אדם ו/או חברה ו/או כל חומר אחר אשר פרסומו נאסר ו/או מידע ו/או תוכן אשר עלול להסית לגזענות ו/או לפגיעה בכל ישות ו/או אדם אחר

 •  רכישת מוצרים דרך האתר
 • כל אדם מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • כדי לספק את הזמנתך, יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות מאמצי החברה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. ככל שמוצר חסר, תשלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה כאמור, ג'רנטיק ישראל ו/או מותגיה השונים שומרת לעצמה את הזכות להציע לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ההצעה תתקבל, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" שבמסך פרטי העסקה. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.
 • רכישות יתבצעו רק לאחר אישור כרטיס האשראי. מועדי האספקה יחל להימנות רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי. כרטיס אשראי אשר סורב על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הרוכש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

 •  משלוח המוצר
 • המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג. משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
 • נא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטי זיהוי שגויים במסגרת ההזמנה לא תאפשר אספקת המוצרים למזמין. במקרה שהמוצרים יחזרו לג'רנטיק ישראל מחמת הזנת פרטים שגויים מצד המזמין, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול ב 10% מערך ההזמנה. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.
 • התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים, בהתאם לגובה הקנייה. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
 • עלות דמי משלוח: ¬35 ₪ לחבילה.
 • תנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. משלוח יגיע ליעד המבוקש עד 1-3 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה, למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום. המשלוח מתבצע על-ידי דואר ישראל והחברה אינה אחראית לעיכובים הנגרמים בגלל דואר ישראל.

 • אישור הזמנה ומעקב משלוחים
 • לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. כמו כן, תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה. ניתן לעקוב אחרי הטיפול בהזמנה באמצעות האזור האישי של הלקוח באתר. 

 • אספקת מוצרים
 • המוצרים יסופקו לרוכש במחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לרוכש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.
 • המוצר יגיע לבית הלקוח באריזה סגורה. במקרה בו המוצר לא הגיע אל יעדו או לא הגיע באריזה באריזה סגורה, יש לפנות באופן מידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
 • חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר.

 • החזרת מוצרים/ביטוח עסקה ע"י הלקוח
 • ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש. עלות המשלוח לא תזוכה בכל מקרה.
 • במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, תעניק החברה החזר כספי או זיכוי על מחיר המוצר ששולם לאחר הפחתת דמי משלוח, עפ"י הקבוע בחוק.
 • ניתן להחזיר מוצרים למשרדי החברה, או לשולחם באמצעות דואר שליחים /חברת שליחויות. החברה איננה מקבלת מוצרים להחזרה / החלפה בדואר רגיל או דואר רשום.

 • ביטול עסקה ע"י האתר
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד התנאים הבאים:
  א. במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .
  ב. הלקוח אינו עומד בתנאי האתר ותקנון זה.
  ג. מקרה בו החברה או הנהלת האתר לא אישרו עסקה עם משתמש מסוים .

 • התחייבות המשתמשת/רוכשת
 • המשתמשת מתחייבת לנהוג בתום לב וביושר בעת השימוש באתר/ הרכישה ו/או ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
 • הרוכשת מתחייבת להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. ככל שטעות כאמור מתרחשת מתחייבת הרוכשת לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון האתר ביום קבלת המוצר.

 • הצהרת פרטיות
 • חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, למסור מידע אישי, דוגמת שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם שדות חובה. יצויין, כי לא חלה על הרוכשת ו/או המשתמשת חובה על פי דין למסור את המידע האישי האמור, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, להירשם לשירותים הטעונים רישום ולבצע רכישה. יובהר, כי השימוש בשירותים המוצעים באתר מהווה הסכמה מפורשת של הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, למסירת המידע האישי, שכן כאמור – ללא מידע זה לא ניתן להשתמש בשירותים המוצעים באתר. עם זאת, ג'רנטיק ישראל (מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד.
 • בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע הנוגע, בין היתר, לנוהגי הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, תדירות הפניות לאתר ומידע נוסף כגון: נתוני מערכת ההפעלה, גרסת תוכנה, גרסת דפדפן וכיו"ב. ג'רנטיק ישראל תשמור את המידע האמור במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור הרוכשת או המשתמשת, לפי העניין, בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים המוצעים באתר ייעשה רק על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי הוראות כל דין.
 • הפרטים שמוסרת הרוכשת או המשתמשת, לפי הענין, בעת הצטרפותה לשירותים יישמרו במאגר ממוחשב ומאובטח וג'רנטיק ישראל לא תמסור את הפרטים האמורים לצדדים שלישיים לצרכים פרסומיים ושיווקיים. כפוף לכל דין, ג'רנטיק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הרוכשת או המשתמשת בגין השימוש שלו בשירותים המוצעים באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות, אם פעולה זו חיונית לשם :
  i. ציות לדרישות הדין או מילוי הוראות הליך משפטי או צו שיפוטי;
  ii. הגנה על הזכויות או הקניין של ג'רנטיק ישראל ו/או של מי מטעמה;
  iii. אכיפת תנאי שימוש אלה, לרבות לעניין תשלום;
  iv. הגנה על האינטרסים של המשתמשים באתר ו/או אחרים.
 • ג'רנטיק ישראל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ג'רנטיק ישראל אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. כמו כן, ג'רנטיק ישראל אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למנוי ו/או למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה. ג'רנטיק ישראל בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע הנדרשת.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המשתמש בשירותים המוצעים באתר קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון, כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו', וזאת על-מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי-מורשים.

 • חומר פרסומי ודיוורים
 • בהסכמתך לתנאי שימוש אלה נותן הרוכשת/ המשתמשת, לפי העניין, הסכמתה לכך שכתובת הדוא"ל שמסרה לשם רכישת מוצרים המוצעים באתר, תצורף לרשימת התפוצה של ג'רנטיק ישראל, לצורך קבלת דיוורים, עדכונים, הודעות, וכל מידע רלבנטי נוסף, לרבות הטבות ודברי פרסומת. מובהר בזה, כי הרוכשת או המשתמשת תוכל, בכל עת, לבקש את הסרת פרטיה מרשימת התפוצה של האתר באמצעות הלינק להסרה מרשימת התפוצה שיופיע בכל ניוזלייטר היה ויישלח.

 • שיפוי
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר ,תוך הפרת תנאי שימוש אלה מתחייב לשפות ולפצות את ג'רנטיק ישראל ו/או מי ממפעיליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה, תביעה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.

 • שינויים
 • ג'רנטיק ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון, כאשר תחילת תוקפם של התנאים החדשים יהיה ממועד פרסומם. אם יבוצעו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בדף הבית של האתר. אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הרוכשת ו/או המשתמשת להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.
 • לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שהתרחשו אגב ביצועם.

 • התניית שיפוט
 • דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באתר. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל ענין, מחלוקת, סכסוך או שאלה משפטית הנובעים או קשורים לתנאי שימוש אלה או לאתר תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.
צור קשר

* שדות חובה